บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
เป็นผู้บริหาร ร้านกาแฟ ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “เชสเตอร์ คอฟฟี่” เปิดดำเนินการสาขาแรกในเดือนเมษายน 2546 ภายในร้าน เชสเตอร์ สาขา C. P. TOWER สีลม และเริ่มขยายสาขาผ่านระบบ แฟรนไชส์ในรูปแบบ Stand Alone ที่สาขา FORTUNE TOWN รัชดาภิเษก ในเดือนกันยายน 2546 ธุรกิจของ เชสเตอร์ คอฟฟี่ มีการเจริญเติบโตและ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปัจจุบัน
เชสเตอร์ คอฟฟี่ มีสาขาทั่วประเทศ 24 สาขา
และมีนโยบายที่จะขยายกิจการสาขาผ่านระบบแฟรนไชส์ มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
Chester’s Coffee In Store
ขนาดของพื้นที่โดยประมาณ
15-25 ตร.ม.
ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้น
0.85–1.2
ล้านบาท
Chester’s Coffee Stand Alone
ขนาดของพื้นที่โดยประมาณ
25-50 ตร.ม.
ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้น
1.5–2
ล้านบาท
เงื่อนไขค่าธรรมเนียมในแต่ละรูปแบบ
Chester’s Coffee In Store
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า*
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-
ค่ารอยัลตี้*
4%
ของยอดขาย
ค่าการตลาดส่วนกลาง*
3%
ของยอดขาย
Chester’s Coffee Stand Alone
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า*
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
400,000 บาท
ค่ารอยัลตี้*
4%
ของยอดขาย
ค่าการตลาดส่วนกลาง*
3%
ของยอดขาย
หมายเหตุ *
 • ชำระรายเดือน
 • ยอดขาย หมายถึง ยอดขายหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าชำระ ณ วันที่มาปฐมนิเทศ
 • เป็นนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินดี
 • ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย
 • มีงบประมาณในการลงทุน และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ พร้อมศักยภาพในการขยายสาขาในอนาคต
 • มีความมุ่งมั่น และตั้งใจตลอดจนเอาใจใส่ในการบริหารสาขาอย่างเพียงพอ
 • เป็นเจ้าของ หรือสิทธิการเช่า ทำเลท่ี่ตั้ง ซ่ึงมีศักยภาพในการดำเนินกิจการ “ร้านเชสเตอร์ คอฟฟ่ี”
หมายเหตุ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • สัญญาแฟรนไชส์มีระยะเวลา 10 ปี
 • ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
 • การออกแบบและดำเนินการก่อสร้างและตกแต่ง ต้องใช้ผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จัดเตรียมไว้
 • การจดทะเบียนนิติบุคคล ผู้รับอนุญาต ห้ามใช้ชื่อ และตราสัญลักษณ์ ที่มีลักษณะใกล้เคียง กับ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายสินค้าท่ีบริษัทฯเป็นผู้กำหนด และจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในราคาท่ีบริษัทฯกำหนด
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องจำหน่ายสินค้าท่ีบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายสินค้าอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดซื้อ จัดหา และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องครัวต่าง ๆ รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมการบริหารสาขาตามที่บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด กำหนด
 • ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เข้าไปตรวจสอบบัญชี เอกสารต่าง ๆ ในการบริหารกิจการของสาขาได้ตลอดเวลา
 • ผู้รับอนุญาตต้องเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ “เชสเตอร์ คอฟฟี่” ได้ตลอดเวลาท่ีเปิดดำเนินการ หากบริษัทฯแจ้งให้ผู้รับอนุญาตปรับปรุง เปล่ียนแปลงสิ่งใด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของบริษัท ผู้รับอนุญาตจะต้องรีบดำเนินการภาย ในระยะเวลาท่ีกำหนด
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องจัดให้มีการประกันภัยอาคารทรัพย์สิน ภายในร้านตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ผู้รับอนุญาตต้องโอนเงินจากยอดขายจริงเข้าบัญชี บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (ผู้ให้อนุญาต) ทุกวัน ทำการของธนาคาร และผู้รับอนุญาตจะได้รับเงินโอนคืนทุกวันที่ 25 ของเดือนนั้น 10% ของประมาณการ ยอดขาย และโอนในส่วนที่่เหลือให้ในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป โดยจะมีการหักค่าธรรมเนียมรายเดือน ค่าวัตถุดิบ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 • ผู้รับอนุญาตเป็นผู้เตรียมพนักงานทุกระดับ โดยบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะเป็นผู้ช่วยคัดเลือกให้
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด จะทำการฝึกอบรมทีมงานผู้จัดการ ก่อนเปิดสาขา 75 วัน และระดับพนักงานร้าน 30 วัน ก่อนวันเปิดสาขา ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องทำการจ่ายค่าแรงให้กับทีมงานทุกระดับ ตั้งแต่วันแรก ท่ีเข้าฝึกงาน
 • ผู้รับอนุญาต ต้องเข้ารับการฝึกอบรมกับทางบริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เป็นเวลา 7 วัน
 • ผู้รับอนุญาตจะต้องจ่ายค่าดำเนิการ 5 % ของมูลค่าสินค้า (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะวัตถุดิบ ทั้งหมดที่สั่งผ่าน บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด โดยบริษัทฯจะเรียกเก็บในภายหลัง
 • บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด มีสิทธ์ิบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้รับอนุญาตกระทำผิดสัญญา
สนใจร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ร้าน เชสเตอร์
คุณกัณฑพัชร์ เชิดเพ็ชรัตน์
(ผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ)
099 783 0045
02 641 0377
คุณนัทธนันท์ บุญราช
(ผู้จัดการฝ่ายแฟรนไชส์ )
091 954 4265
02 641 0461
http://www.chestersgrill.co.th
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
02 641 1333
02 641 0333